เพิ่มผลผลิตข้าวโพดไร่

เพิ่มผลผลิตข้าวโพดไร่

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

• ความสูงจากระดับน้ำทะเล ไม่เกิน 1,000  เมตร

• ความลาดเอียงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์

• ดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนทราย หรือดินเหนียว

• ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์  มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ไม่น้อยกว่า 10 ส่วน  ในล้านส่วน  โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 60 ส่วน  ในล้านส่วน

• การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี

• ระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร

• ค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5-7.0

• อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส

• ปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอ 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี

พันธุ์ที่นิยมปลูก

มีอายุเก็บเกี่ยว 100-120  วัน แหล่งปลูกที่สำคัญได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ปราจีนบุรี สระบุรี  ลพบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ สุโขทัย และเลย มี 2 กลุ่ม

พันธุ์ลูกผสม

• เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด มีลักษณะทางการเกษตรสม่ำเสมอ ได้แก่  ขนาดฝัก ความสูงฝัก ความสูงต้น อายุถึงวันออกไหม และเก็บเกี่ยว  ให้ผลผลิตและคุณภาพสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด จึงเป็นที่ต้องการของตลาด

• ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ได้

• ทุกพันธุ์ไม่ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง ยกเว้น นครสวรรค์ 72 และสุวรรณ 3851
ฤดูปลูก

• ต้นฤดูฝน เดือนเมษายน-พฤษภาคม

• ปลายฤดูฝนเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม

การเตรียมดิน

• ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง  ลึก 20-30 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน  พรวนด้วยผาลเจ็ด 1 ครั้งปรับระดับดินให้สม่ำเสมอ

แล้วคราดเก็บเศษซากราก เหง้าหัวและไหลของวัชพืชข้ามปีออกจากแปลง

วิธีการปลูก  ปลูกด้วยเครื่องปลูก

• ใช้รถแทรกเตอร์ลากจูงเครื่องปลูกพร้อม  ปรับให้มีระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 20เซนติเมตร จำนวน 1 ต้นต่อหลุม  หรือ อัตราปลูกประมาณ 10,600 ต้นต่อไร่ ใช้เมล็ด 2-3 กิโลกรัมต่อไร่  โดยใช้วิธีการต่อไปนี้ที่ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยไม่ใช้ปุ๋ยรองพื้น  และป้องกันโรคราน้ำค้าง  และโรคราสนิม

เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพด  30 กก. Pic Happy Tree Pic EMS Pic Antira
  สารปับปรุงดิน  แฮ็ปปี้ ทรี  1 ถุง สารเร่งราก  เร่งการเจริญเติบโต

แฮ็ปปี้ อีเอ็มเอส  200 ซีซี.

สารป้องกัน  กำจัด  โรคราน้ำค้าง

ราสนิม  แฮ็ปปี้แอนติรา  200  ซีซี.

วิธีผสม อีเอ็มเอส 200 ซีซี. แอนติรา 200 ซีซี. คลุกเคล้า กับเมล็ดพันธุ์  30 กก. คลูกเคล้ากับเมล็ดพันธุ์ให้เปียกก่อน  จึงใส่แฮ็ปปี้ทรี 1 ถุง  คลุกเคล้าอีกครั้งใหเข้ากัน (สุตรนี้ใช้ปลูกในพื้นที่ 10 ไร่ หากพื้นที่ปลูก  ลดลงหรือเพิ่มขึ้น  ให้คำนวนตามสัดส่วน)  หลังจากนั้นให้นำไปปลูกทันที

การให้ปุ๋ย  ครั้งที่ 1  เมื่อข้าวโพดอายุได้  30 วัน

ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0 อัตราส่วน  10 กก.ต่อไร่  เพื่อความสมบูรณ์ของต้น  และทำให้ปุ๋ยเคมีใช้ได้ประโยชน์สูงสุด  ธาตุไนโตรเจนไม่ระเหยไปกับอากาศ  และปรับค่า pH ดิน  ดังนี้

ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0 = 1กระสอบ (50 กก.) Pic Happy Tree Pic EMS
สารปรับปรุงดิน  แฮ็ปปี้ทรี  5 ถุง  สารเร่งราก  เร่งการเจริญเติบโต

แฮ็ปปี้  อีเอ้มเอส 200  ซีซี.

วิธีผสม  เทปุ๋ยกองกับพื้น  ใช้  อีเอ้มเอส 200 ซีซี. ผสมน้ำเปล่า  300 ซีซี.  รวมกันแล้วให้ได้  ครึ่งลิตร  แล้วผสมปุ๋ย ยุเรียให้เปียกก่อน  หลังจากนั้นเทสารบำรุงดิน  แฮ็ปปี้ทรี  5 ถุง  ผสมคลุกเคล้าให้กันกับปุ๋ยอีกครั้ง  (สูตรนี้ใช้หว่านในพื้นที่  5 ไร่  หากพื้นที่ปลูก  ลดลง  หรือเพิ่มขึ้น  ให้คำนวนตามสัดส่วน)

การใส่ปุ๋ยครั้งที่  2 เมื่อข้าวโพดอายุได้  45 วัน

ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15 หรือ 13-13-21  อัตราส่วน  25 กก.ต่อไร่  เพื่อทำให้ปุ๋ยเคมี  มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ธาตุไนโตรเจน  ไม่ระเหยไปกับอากาศ  เพิ่มขนาด  และน้ำหนักของฝักข้าวโพด  ตามขั้นตอนดังนี้

ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15

หรือสูตร      13-13-21

อย่างใดอย่างหนึ่ง = 5  กระสอบ

Pic Happy Tree Pic Plenty Pic Crow
สารปรับปรุงดิน  แฮ็ปปี้ทรี  10 ถุง สารเพิ่มแป้ง  เพิ่มน้ำหนัก

แฮ็ปปี้ เพลนตี้  200 ซีซี.

สารเร่งขนาดฝักข้าวโพด

แฮ็ปปี้โกร์ว 100 ซีซี.

วิธีผสม เทปุ๋ยกองรวมกันกับ พื้น  ใช้แฮ็ปปี้เพลนตี้  แฮ็ปปี้โกร์ว  ผสมกับน้ำเปล่า  ให้ได้ปริมาณ  5 ลิตร  ผสมรวมกับปุ๋ย  5 กระสอบ  เพื่อทำให้ปุ๋ยเปียกชื้นก่อน  หลังจากนั้นให้เทแฮ็ปปี้ทรี  10 ถุงผสมรวมกันกับปุ๋ยคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งอีกครั้ง (สูตรนี้ใช้ใส่ใน พื้นที่  10 ไร่  หากขนาดพื้นที่  ลดลง  หรือเพิ่มขึ้น  ให้คำนวนตามสัดส่วน 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s